Algemene voorwaarden

van Gerechtsdeurwaarderskantoor R.A.M. Vismans B.V.

Artikel 1 : Algemene bepalingen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daarmee verband houdende werkzaamheden.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen/verstrekken van een opdracht, tenzij schriftelijk anders wordt vermeld.

Artikel 2 : Verplichtingen van de opdrachtnemer

 1. De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en naar beste vermogen met de belangen van de opdrachtgever rekening houden.

Artikel 3 : Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever verklaart bevoegd te zijn tot het aangaan van overeenkomsten met de opdrachtnemer, alsmede persoonlijk borg te staan voor nakoming van de daaruit voortvloeiende verplichtingen, waarbij de opdrachtgever als borg tevens gehouden is de kosten van rechtsvervolging van de hoofdschuldenaar te vergoeden.
 2. Indien de opdrachtgever in een lopende zaak een betaling ontvangt dient hij de opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Zo ook van het verzenden van een creditnota, dan wel wanneer hij goederen retour ontvangt.
 3. De opdrachtgever is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de verstrekte opdracht, waarbij de opdrachtgever steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie zal verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie. De opdrachtnemer is niet gehouden de juistheid van de verstrekte gegevens te controleren.
 4. Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van de opdrachtnemer is of de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtnemer leiden. Opdrachtgever is zonder meer gehouden om extra kosten welke dientengevolge gemaakt moeten worden, aan de opdrachtnemer te vergoeden.

Artikel 4 : Niet toerekenbare tekortkoming

 1. Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van de opdrachtnemer, alsmede iedere niet voorzienbare omstandigheid waardoor de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van de opdrachtnemer kan worden verlangd, gelden als niet toerekenbare tekortkomingen van de opdrachtnemer.
 2. Onder dergelijke omstandigheden worden onder meer verstaan bijzondere weersomstandigheden, staking, ongeval of ziekte van personeel van de opdrachtnemer, beperkende overheidsmaatregelen – waaronder begrepen maatregelen van vreemde overheidsorganen - , oorlog en oorlogsgevaar.
 3. In geval van niet toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer heeft deze de keuze om hetzij de nakoming met de duur van de belemmering op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel door de rechter te doen ontbinden, zonder dat de opdrachtnemer tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 5 : Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade, indien de opdrachtgever aantoont dat deze is veroorzaakt door de opzet of grove schuld van de opdrachtnemer, dan wel diens
  ondergeschikten.
 2. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen gemaakte fouten, onzorgvuldigheden en nalatigheid zelf zoveel mogelijk ongedaan te laten maken, de prestaties te completeren en/of schade te verminderen.
 3. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van vier keer het factuurbedrag, of indien er nog geen factuur is opgemaakt vier keer het fictief factuurbedrag als ware het dat de factuur op moment van ontstaan van aansprakelijkheid opgemaakt zal worden conform het gestelde in deze algemene voorwaarden.

Artikel 6 : Beëindiging

 1. Indien de opdrachtgever buiten de opdrachtnemer om een regeling of schikking met de debiteur treft, de opdracht intrekt of niet binnen redelijke termijn reageert op berichten van de opdrachtnemer, dan is de opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden te beëindigen en af te rekenen als ware de uit handen gegeven vordering geïncasseerd en wordt deze afgewikkeld conform het gestelde in art. 7 lid 6, te weten over de oorspronkelijke hoofdsom van de door de opdrachtgever aangeboden vordering.
 2. Indien de opdrachtnemer voor of tijdens het uivoeren van zijn werkzaamheden duidelijke aanwijzingen ontvangt over onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever, dan is de opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden te beëindigen en af te rekenen als ware de uit handen gegeven vordering geïncasseerd en wordt deze afgewikkeld conform het gestelde in art. 7 lid 6, te weten over de oorspronkelijke hoofdsom van de door de opdrachtgever aangeboden vordering.
 3. De vergoeding voor hetgeen reeds is gepresteerd wordt bij beëindiging als in lid 2 bedoeld, onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 : Tarieven incassowerkzaamheden

 1. In alle zaken waarin de opdrachtnemer een dossier aanlegt en de gegevens in zijn administratie verwerkt, is de navolgende basisvergoeding van € 35,00 verschuldigd.
 2. Onder incassowerkzaamheden worden verstaan die werkzaamheden, welke aan de opdrachtnemer worden opgedragen door rechtspersonen of natuurlijke personen die niet zijn advocaat, gerechtsdeurwaarder, rechtskundig adviseur en/of houder van een incassobureau, en welke werkzaamheden beogen betaling te verkrijgen van gepretendeerde vorderingen.
 3. Tenzij bijzondere omstandigheden het terstond nemen daarvan noodzakelijk maken, geschiedt het nemen van rechtsmaatregelen niet, dan nadat de schuldenaar door de opdrachtnemer tenminste eenmaal schriftelijk gemaand of bij exploot tot betaling is gesommeerd. Indien binnen de daarin gestelde termijn geen betaling gevolgd is of een afbetalingsregeling tot stand gekomen is, worden in overleg met de opdrachtgever rechtsmaatregelen genomen.
 4. Incassowerkzaamheden en rechtsmaatregelen geschieden steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 5. Incassowerkzaamheden worden berekend volgens het volgende tarief over het geïncasseerde bedrag waarbij de grondslag voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de door debiteur betaalde hoofdsommen en renten:
  • Van € 0,01 tot € 5.000,00 : 15% met een minimum van € 35,00
  • Boven € 5.000,00 : 10%
  De opdrachtnemer brengt tevens verschotten, onder meer bestaande uit informatiekosten, kosten van collega-deurwaarders, kosten van advocaten en griffierechten, voor zover rechtens mogelijk volledig in rekening bij de debiteur.
 6. Onder geïncasseerde bedragen worden verstaan de aan de opdrachtnemer betaalde bedragen, alsmede de rechtstreeks aan opdrachtgever betaalde bedragen. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de debiteur of een derde aan de opdrachtgever andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering.
 7. In alle gevallen waarin een vordering oninbaar blijkt is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd de door deze gemaakte verschotten en een voor haar werkzaamheden naar redelijkheid en billijkheid te bepalen bedrag, met een minimum van € 35,00.
 8. Voor werkzaamheden en/of kosten die niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden, zoals het voeren van onderhandelingen, het geven van adviezen, het voeren van een procedure, het verlenen van rechtskundige bijstand, is de opdrachtgever, naast de gemaakte verschotten een naar tijdsduur te berekenen honorarium verschuldigd, waarbij het uurtarief is vastgesteld op € 110,00 per uur.
 9. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever een voorschot te vragen ter dekking van de tot dan gemaakte of nog te maken kosten, welk voorschot bij de afwikkeling van de incasso-opdracht zal worden verrekend. Opdrachtnemer is gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat het gevraagde voorschot op haar rekening is bijgeschreven en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen, die niet tijdige betaling van het
  voorschot met zich mee kunnen brengen.
 10. Alle genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Artikel 8 : Tarieven ambtelijke werkzaamheden

 1. De opdrachtnemer hanteert voor ambtelijke werkzaamheden de schuldenaarstarieven.
 2. Voor ambtelijke opdrachten die op de dag van ontvangst moeten worden uitgevoerd geldt een extra opslag van 100% boven de schuldenaarstarieven.
 3. Voor ambtelijke opdracht die binnen twee tot drie dagen na ontvangst moeten worden uitgevoerd geldt een extra opslag van 50% boven de schuldenaarstarieven.

Artikel 9 : Tarieven verband houdende met ambtelijke werkzaamheden

 1. Deze tarieven zijn van toepassing indien de opdrachtgever behoort tot een van de onderstaande
  categorieën:
  • tussenpersonen, waaronder worden verstaan advocaten en gerechtsdeurwaarders
  • adviseurs, waaronder worden verstaan opdrachtgevers die rechtskundig adviseur zijn, houder van een erkend incassobureau, alsmede bedrijven en/of instellingen met een eigen juridische afdeling.
 2. Onder de werkzaamheden die verband houden met ambtelijke werkzaamheden moeten worden verstaan:
  • het aanbrengen van dagvaardingen
  • het indienen van verzoekschriften
  • het behandelen van zaken die worden ingeleid door een dagvaardingen of een verzoekschrift
  • het compareren ter terechtzitting
  • de afwikkeling van executoriale titels
 3. In alle zaken waarin de opdrachtnemer een dossier aanlegt en de gegevens in zijn administratie verwerkt, is een basisvergoeding van € 35,00 verschuldigd.
 4. In zaken zonder tegenspraak of bij afdoening voor de eerst dienende dag heeft de opdrachtnemer recht op de helft van het gemachtigde salaris, met een minimum van € 4,50 per rolcomparitie en een maximum van € 62,50.
 5. In zaken op tegenspraak heeft de opdrachtnemer recht op een derde van het gemachtigde salaris, met een minimum van € 4,50 per rolcomparitie en een maximum van € 150,00. Eventueel te vermeerderen met € 62,50 voor elke verrichting terzake van het bijwonen van een comparitie van partijen, een getuigenverhoor, een bezichtiging ter plaatse, een mondelinge toelichting en een verhoor op vraagpunten en het noodzakelijke voor- en nawerk, waaronder de bestudering van het procesdossier, te vermeerderen met € 20,00 per kwartier of een gedeelte van een kwartier, indien voornoemde handelingen de 60 minuten te boven gaan.
 6. Het eventueel vermenigvuldigen van fax- en/of e-mailberichten met betrekking tot ambtshandelingen en rolbeleid geschiedt voor rekening van de opdrachtgever op basis van € 0,50 per pagina (A4), ongeacht in hoeveel exemplaren het ontvangen fax- en/of e-mailbericht voor een goede en optimale rolbediening dient te worden vermenigvuldigd.
 7. Voor de afwikkeling van een executoriale titel komt de opdrachtnemer over de geïncasseerde en de opdrachtgever toekomende bedragen, ongeacht aan wie de betalingen hebben plaatsgevonden, een forfaitaire vergoeding toe van:
  • Over bedragen tot € 10.000,00 : 4% met een minimum van € 20,00
  • Over het meerdere : 2%
  Het afwikkelingstarief wordt berekend over het door opdrachtnemer ontvangen bedrag,
  verminderd met andere aan opdrachtnemer verschuldigde kosten.
 8. Voor de afwikkeling van een executoriale titel waarin geen gelden zijn ontvangen komt de opdrachtnemer een naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen honorarium toe.

Artikel 10 : Betaling

 1. Betaling dient te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling kan uitsluitend geschieden op de door de opdrachtnemer aangegeven wijze.
 2. Reclames naar aanleiding van de facturen dienen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd bij de opdrachtnemer te zijn ingediend. De opdrachtgever is niet gerechtigd de nakoming van zijn verplichting op te schorten op grond van een ingediende reclame.
 3. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling tevens verschuldigd:
  • wettelijke rente vanaf de vervaldatum
  • alle kosten die de opdrachtnemer moet maken om zijn vordering te incasseren, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke laatste kosten tenminste 15% bedragen van de vordering, met een minimum van € 35,00.

Artikel 11 : Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.
  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam.
  Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen worden eveneens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam.

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer