Blog: Effectuering van een beslag door middel van aanzegging in het buitenland. Deel 2: De Uitspraak

Vorig jaar ging ik in een blog in op de vraag of het mogelijk is een beslag te effectueren door middel van een aanzegging welke op grond van de EG-betekeningsverordening buiten Nederland wordt uitgereikt. De vraag of het daadwerkelijk mogelijk is, bleef echter openstaan omdat er in een praktijksituatie waarbij de vraag speelde nog geen uitspraak was gedaan door de rechter. Ik heb beloofd u op de hoogte te houden en afgelopen 17 maart is er uitspraak gedaan door de rechtbank Noord-Nederland in de zaak over de verkoop van aandelen van een Nederlandse rechtspersoon, met enkel een kantooradres buiten Nederland. Ik kan u dus eindelijk uitsluitsel geven.

Zoals eerder te lezen was, spelen er een aantal elementen bij een beslag op aandelen van een Nederlandse B.V. wanneer deze enkel een kantooradres in het buitenland heeft. Eén van die elementen is het grensoverschrijdende karakter. De Nederlandse gerechtsdeurwaarder is immers enkel bevoegd tot het verrichten van ambtshandelingen op Nederlands grondgebied. De EG-betekeningsverordening kan hier uitkomst bieden voor betekeningen in landen buiten Nederland in landen die zijn aangesloten bij de EG-betekeningsverordening. Het is dan nog de vraag of dat dan ook geldt voor een beslag dat middels de EG-betekeningsverordening wordt gelegd. Het antwoord hierop komen we tegen bij een eigenbeslag dat wordt gelegd ten laste van de debiteur die buiten Nederland in Europa woont. In combinatie met artikel 765 Rv valt op te maken dat een eigenbeslag ten laste van een debiteur die woonachtig is buiten Nederland gelegd zou kunnen worden. In T&C (Tekst & Commentaar) bij dat artikel valt immers te lezen:

a. Iedere schuldeiser

De wetgever heeft geen beperking aangebracht tot in Nederland woonachtige of verblijvende schuldeisers. Iedere schuldeiser waar ook zich bevindende heeft de mogelijkheid om dit beslag te doen leggen zodra hij vermoedt dat zich in Nederland goederen bevinden die zich voor verhaal lenen.”

Derhalve deed het voorgaande vermoeden dat een beslag op aandelen in een Nederlandse besloten vennootschap met enkel een kantooradres in het buitenland ook tot de mogelijkheden moet behoren. De aandelen dienen immers in Nederland te worden geplaatst. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat het betreffende beslag in mijn vorige blog op de aandelen dan ook is gelegd door middel van een aanzegging in het buitenland uit krachte van de EG-betekeningsverordening. Bij beslag op aandelen dient er goedkeuring te worden gevraagd aan de rechter om tot verkoop over te gaan. De betreffende rechter zal zich dan ook moeten uitlaten over de rechtsgeldigheid van het beslag.

De uitspraak
In de door de rechtbank Noord-Nederland gegeven beschikking heeft de rechter toestemming verleend om tot verkoop van de beslagen aandelen over te gaan. Hoewel de rechter niet expliciet de rechtsgeldigheid van het beslag heeft besproken valt uit die uitspraak wel te destilleren dat een beslag op aandelen ook middels de EG-betekeningsverordening kan worden gelegd. Daarmee kan dus één lijn worden getrokken met het eigenbeslag.

Het voorgaande betekent dat nu tot executoriale verkoop van de betreffende aandelen dient te worden overgegaan. Wellicht dat het internationale aspect daarbij ook nog wel een factor kan zijn die een dergelijke verkoop bemoeilijkt, echter zal dat uit de praktijk moeten blijken.

Jeroen Snoek

Kandidaat - gerechtsdeurwaarder

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer