Incassokosten

Sinds 1 juli 2012 geldt de Wet Incassokosten (hierna te noemen WIK). Deze wet heeft gevolgen voor de wijze waarop u uw debiteur dient aan te manen en de kosten die in rekening gebracht mogen worden. De WIK geldt expliciet voor consumenten en hier mag dan ook niet ten nadele van de debiteur van afgeweken worden. 

Wat verandert er voor u?

U dient een uiterste vervaldatum te vermelden op uw factuur.

U dient uw klant 14 dagen voordat u overgaat tot het in rekening brengen van incassokosten aan te manen.

U dient de hoogte van de incassokosten in de aanmaning op te nemen.

Ten opzichte van zakelijke debiteuren kunt u van deze wet afwijken. U dient de te heffen incassokosten dan wel te vermelden in uw algemene voorwaarden.

Waar voorheen het rapport voorwerk II een richtlijn was voor het heffen van incassokosten is de staffel van de WIK nu bindend. De staffel om de incassokosten te berekenen, treft u hieronder aan.

WIK staffel
Hoofdsom (ex. rente)                              Percentage
Over de eerste € 2.500,-                         15 % Minimaal € 40,-
Over de volgende € 2.500,-                    10%
Over de volgende € 5.000,-                      5%
Over de volgende € 190.000,-                  1%
Over het meerdere                                  0,5% Maximum € 6.775,-

Duurovereenkomsten
Wanneer u een vordering heeft die voortkomt uit een duurovereenkomst zoals huurpenningen of verzekeringspremies, dan kunt u per vervallen termijn incassokosten in rekening brengen. U dient dan wel per vervallen termijn aanmaningshandelingen te verrichten. Via deze link kunt u gebruik maken van de incassokostencalculator. Deze calculator geeft op basis van uw factuurbedrag de incassokosten die in rekening gebracht mogen worden inclusief en exclusief B.T.W.

Voorbeeldbrief aanmaning
Wanneer u niet btw-plichtig bent is het mogelijk de btw bij de debiteur in rekening brengen. Dit dient wel in de aanmaning te worden aangegeven. U kunt hier een voorbeeld van aanmaningen downloaden.

Voorbeeldbrief aanmaning inclusief B.T.W.
Voorbeeldbrief aanmaning exclusief B.T.W.

Wet incassokosten en B.T.W
Indien een schuldeiser Inkassier inschakelt om de vordering voor hem te innen, kunnen wij voor onze diensten B.T.W. bij de schuldeiser in rekening brengen.

Schuldeiser wel B.T.W.-plichtig:
Is de schuldeiser zelf een B.T.W.-plichtige ondernemer in de zin van art. 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968, dan kan hij de B.T.W. verrekenen. De B.T.W. vormt voor de schuldeiser in dat geval geen extra kostenpost. De incassokosten mogen in dat geval niet verhoogd worden met B.T.W.

Schuldeiser niet B.T.W.-plichtig:
Indien de schuldeiser geen ondernemer is in de zin van art. 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968 of indien de vordering betrekking heeft op een vrijgestelde prestatie als bedoeld in art. 11 van die wet, dan kan hij de B.T.W. niet verrekenen. De B.T.W. vormt voor de schuldeiser in dat geval wel een extra kostenpost.

Conform art. 2 lid 3 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (de WIK) wordt in een dergelijk geval de vergoeding van de incassokosten verhoogd met een percentage dat gelijk is aan het B.T.W.-percentage. Dit geldt ook voor het minimumbedrag van € 40,00. De schuldeiser dient dan wel aan de schuldenaar te kennen te geven dat hij de B.T.W. niet kan verrekenen en dat de incassokosten met het B.T.W.-percentage zijn verhoogd. Wanneer de schuldenaar een consument is, dient de schuldeiser deze verklaring op te nemen in de verplichte aanmaning. De verhoging van het B.T.W.-percentage is beperkt tot het bedrag van de genormeerde incassokosten.

Incassokosten bedrijven onderling

Voor B2B is deze regeling van zogenaamd 'regelend recht'. Dat wil zeggen dat partijen hiervan mogen afwijken en andere afspraken mogen maken met elkaar. Dat betekent dus dat de WIK (de wettelijke maximale vergoeding voor de incassokosten) geldt tenzij men heeft afgesproken van de WIK af te wijken. Er kan zowel een lager als een hoger bedrag voor incassokosten zijn overeengekomen in bijvoorbeeld de overeenkomst of de algemene voorwaarden van de crediteur. De regeling biedt daarmee bescherming aan (kleine) bedrijven doordat in beginsel de wettelijke maximale incassokosten van de WIK gelden.

Indien bedrijven echter onderling overeenkomsten sluiten, hebben ze de vrijheid om afwijkende afspraken te maken. Bij zakelijke vorderingen kan de vergoeding van de incassokosten direct in rekening worden gebracht, zodra de betalingstermijn van de vordering is verstreken. Voor bedrijven is dus niet wettelijk voorgeschreven dat er een aanmaning moet worden verstuurd. Het staat bedrijven ook vrij onderling een betalingstermijn overeen te komen. Deze termijn moet in ieder geval als redelijk bestempeld kunnen worden. Indien de factuur van de schuldeiser geen betalingstermijn vermeldt, dan geldt een wettelijke termijn van dertig dagen.

 

 

Deel informatie

Actueel & tips

Bekijk overzicht

Gekopieerd naar het klembord.