Beslaglegging

U bent door een rechter of een daartoe bevoegde instantie veroordeeld tot het betalen van uw schuld. De deurwaarder kan na het verkrijgen van de executoriale titel zoals een dwangbevel, vonnis of beschikking besluiten beslag te leggen om de betaling van de schuld af te dwingen.

Er bestaan verschillende beslagvormen. Hieronder treft u de meest voorkomende beslagleggingen aan.

Loonbeslag
Een Loonbeslag is een derdenbeslag waarbij beslag wordt gelegd op gelden die u tegoed heeft van uw werkgever of uitkerende instantie. Uw werkgever of uitkerende instantie is verplicht om aan het loonbeslag mee te werken en om, vanaf het moment van beslaglegging, geld van uw inkomen in te houden. Op basis van de bij ons bekende gegevens omtrent uw gezinssituatie is een beslagvrije voet vastgesteld. Alles wat u maandelijks meer verdient/uitgekeerd krijgt dan deze beslagvrije voet, valt onder het loonbeslag en wordt door uw werkgever of uitkerende instantie aan ons overgemaakt. Dit brengt met zich mee dat bijvoorbeeld vakantiegeld, eventuele dertiende maand en overwerkvergoedingen volledig onder het beslag kunnen vallen.

Indien u meerdere schulden heeft zullen de opbrengsten uit het beslag op uw inkomen door de deurwaarder die het eerst beslag heeft gelegd worden verdeeld. Het beslag wordt opgeheven wanneer de gehele vordering volledig Is betaald of bij einde dienstverband of uitkering.

Bankbeslag
Een bankbeslag is een derdenbeslag waarbij beslag gelegd wordt op uw gelden die zich bij de bank bevinden. De gelden die op het moment van beslaglegging op uw bankrekening(en) staan, vallen onder het beslag. De bank moet een verklaring derdenbeslag afleggen, waarin ze onder meer moeten aangeven welk saldo er op de bankrekening(en) aanwezig is op het moment van beslaglegging. Wettelijk gezien heeft de bankinstelling vier weken de tijd om deze verklaring derdenbeslag in te vullen. Pas nadat wij de verklaring derdenbeslag retour hebben ontvangen, kunnen wij aangeven welk bedrag er aan ons moet worden afgedragen. Het bankbeslag kan ook pas na ontvangst van de verklaring derdenbeslag worden opgeheven

Sommige bankinstellingen blokkeren bij een bankbeslag alle bankrekeningen tot wij het beslag opheffen. Hier hebben wij als gerechtsdeurwaarderskantoor geen invloed op. Gelden die na het moment van beslaglegging op uw bankrekening worden ontvangen, vallen niet onder het beslag. Ook dient u er rekening mee te houden dat bankinstellingen steeds vaker kosten in rekening brengen als er een bankbeslag wordt gelegd.

Beslag op de roerende zaken
Zodra het vonnis aan u is uitgereikt (betekend) en u niet binnen 2 dagen de vordering heeft voldaan, kan de deurwaarder beslag leggen op uw roerende zaken. U moet hierbij denken aan uw inboedel, auto, caravan, bedrijfsinventaris en –voorraad. Daarvoor zal de deurwaarder (al dan niet aangekondigd) bij u aan de deur komen en de zaken inventariseren.

Indien er niemand aanwezig is of de deurwaarder de toegang wordt geweigerd, kan de deurwaarder zich, in het bijzijn van een politiefunctionaris de toegang tot uw woning dan wel zaakadres verschaffen. Als het nodig mocht zijn zullen hiervoor ook de sloten worden geopend/geforceerd. Van het leggen van het beslag wordt een proces-verbaal opgemaakt, dat binnen 3 dagen aan u wordt betekend.

In de praktijk zal in deze overbetekening meteen de verkoop van de in beslag genomen zaken worden aangezegd. De deurwaarder moet een termijn van minimaal 4 weken na de betekening van het proces-verbaal in acht nemen, pas daarna mag hij tot verkoop over gaan.

Beslag op onroerende zaken
Zodra het vonnis aan u is uitgereikt (betekend) en u de vordering niet binnen 2 dagen heeft voldaan, kan de deurwaarder beslag leggen op uw onroerende zaken. U moet hierbij denken aan uw huis, garage of een stuk (wei)land. Het van de beslaglegging opgemaakte proces-verbaal wordt binnen 3 dagen na inschrijving bij het Kadaster, aan u betekend. Verder wordt dit proces-verbaal betekend aan eventuele hypotheekhouders, die vervolgens 14 dagen de tijd hebben om de deurwaarder te laten weten of zij tot verkoop van de onroerende zaak overgaan. Als de hypotheekhouders niet (zelf) tot verkoop overgaan, kan de deurwaarder de verkoop van uw onroerende zaak in gang zetten en een notaris vragen uw woning te verkopen.

Voor alle vormen van beslag geldt dat als u het beslag snel opgeheven wil zien, u zo spoedig mogelijk tot volledige betaling over moet gaan.

Deel informatie

Actueel & tips

Bekijk overzicht

Gekopieerd naar het klembord.