Hij komt, hij komt,...

Waarschijnlijk heeft u al iets over de invoering van een beslagregister meegekregen. Indien het u onverhoopt toch geheel is ontgaan, treft u hieronder een korte geschiedenis aan van het tot stand komen van het register, welk doel het register nastreeft en nog belangrijker, wat uiteindelijk de gevolgen zijn voor u als opdrachtgever en/of schuldeiser.

Geschiedenis
Reeds in 2009 deed de commissie evaluatie Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders in het rapport Noblesse Oblige een aanbeveling om een centraal beslagregister te ontwikkelen.

Een wenselijke aanbeveling, daar de kennis over de debiteur, door de invoering van de landelijke bevoegdheid voor gerechtsdeurwaarder in 2001, versplinterd is geraakt. Het is eerder regel dan uitzondering dat een en dezelfde debiteur openstaande vorderingen heeft bij verschillende gerechtsdeurwaarders, waardoor er een gerede kans bestaat dat zij bij het nemen van executiemaatregelen elkaar in de wielen rijden. Met als gevolg; opeenstapeling van beslagen en executiekosten.

In het rapport Paritas Passé, welke op 10 april 2012 aan de media werd gepresenteerd, is de aanbeveling om een centraal landelijk beslagregister in te richten gehandhaafd gebleven. Nog diezelfde dag werden er door kamerleden Karabulut (SP) en Hamer (PvdA) respectievelijk een motie ingediend om te onderzoeken op welke wijze de beslaglegging beter gehandhaafd kan worden en met voorstellen te komen zodat het inkomen van schuldenaren niet onder de beslagvrije voet kan komen en zorg te dragen voor een landelijke beslagregister. Hierdoor zouden schuldeisers beter zicht krijgen op de financiële positie van hun debiteuren en hun incassomaatregelen daarop dusdanig kunnen aanpassen dat debiteuren niet onder het bestaansminimum terechtkomen.

Op 5 april 2013 heeft het kabinet (eindelijk) besloten om een centraal beslagregister op te richten. Aan de KBvG werd gevraagd een ontwerp te maken en een begroting van de kosten.

Nu na jaren van voorbereiding is het dan zover en zal er vanaf 1 januari 2016 in navolging van België ook hier in Nederland een niet openbaar centraal geregeld beslagregister bestaan. In eerste instantie zullen er alleen periodieke derdenbeslagen in het register worden opgenomen. Pas in de tweede helft van 2016 zal er na evaluatie beslist worden of ook beslagen op roerende zaken in het register zullen worden opgenomen.

Doel
Uit het rapport Paritas Passé is daarnaast duidelijk geworden dat mensen met schulden steeds vaker onder het wettelijk bestaansminimum terechtkomen door beslagleggingen. Bij beter inzicht en overzicht van de situatie van de debiteur kunt u als opdrachtgever/schuldeiser beter ingelicht worden over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de incasso van uw vordering. Onnodige stapeling van incassomaatregelen (en dus ook kosten) wordt voorkomen en daarnaast wordt de beslagvrije voet bewaakt. Met als doel dat schuldenaren voldoende geld overhouden om in hun minimale levensonderhoud te kunnen blijven voorzien.

Gevolgen
Als u, als opdrachtgever/schuldeiser, een nieuwe (executie)zaak aanlevert, dan zijn wij op grond van de verordening verplicht om voor het uitvoeren van een ambtshandeling na te gaan of uw wederpartij in het beslagregister voorkomt. Indien blijkt dat uw debiteur in het beslagregister is opgenomen en aan de hand van deze informatie blijkt dat uw vordering, en de huidige omstandigheden over een periode van drie jaar onveranderd blijven, niet geïncasseerd zal kunnen worden, dan zijn wij krachtens de verordening verplicht u hierover direct te informeren.

Het ontneemt u uiteraard niet het recht om alsnog maatregelen tegen uw schuldenaar te ondernemen, maar u dient deze opdracht dan wel expliciet en schriftelijk aan ons (lees: de executerend gerechtsdeurwaarder) mede te delen. Het kan namelijk best zo zijn dat er nog andere verhaalsmogelijkheden zijn waar wij nog geen kennis van dragen.

Voor de goede orde deze verplichting geldt alleen voor het dagvaarden, betekenen van een titel en het leggen van een periodiek derdenbeslag. Als er sprake is van een ander soort vordering dan een geldvordering, conservatoire maatregelen, verzet, hoger beroep, cassatie en bij kortgedingzaken, dan geldt deze verplichting niet.

Heeft u nog meer vragen over het beslagregister, of wilt u weten wat er voor u gaat  veranderen, neemt u dan contact met ons op. Indien er zich nieuwe ontwikkelingen omtrent het beslagregister voordoen, dan zullen wij u daarvan uiteraard op de hoogte houden.

Michel de Vos,
kandidaat-gerechtsdeurwaarder

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer