De gerechtsdeurwaarder en de politie

Het is u vast niet ontgaan. De politiebonden hebben hun leden opgeroepen om gerechtsdeurwaarders tijdelijk niet meer te begeleiden. Er wordt actie gevoerd voor een nieuwe politie-cao. Het rumoer duurt nu al geruime tijd en het ziet er naar uit dat deze situatie nog wel even voortduurt.

Nu we op dit moment zo beperkt worden in de uitvoering van ons deurwaarderstaak, maak ik graag van de gelegenheid gebruik om de samenwerking tussen politie en gerechtsdeurwaarder toe te lichten.

Het valt mij op dat de politiebegeleiding aan gerechtsdeurwaarders vaak onjuist wordt toegelicht. Het is immers niet zo dat de politiebegeleiding in beginsel wordt gegeven voor de veiligheid van de gerechtsdeurwaarder. Wanneer ik  vertel dat ik kandidaat-gerechtsdeurwaarder ben, reageren  mensen vaak met de opmerking “dat doe je toch zeker niet alleen, er gaat toch wel politie met je mee?!” Niets is echter minder waar.

De politie-assistentie aan gerechtsdeurwaarders volgt uit artikel 444 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering:

  1. De deurwaarder heeft ter inbeslagneming toegang tot elke plaats, voor zover dat ter vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.
  2. Indien de deuren gesloten zijn, of de opening daarvan geweigerd wordt, gelijk mede indien geweigerd wordt enige kamer of stuk huisraad te openen, alsmede wanneer bij niet-tegenwoordigheid van de geëxecuteerde er niemand gevonden wordt om hem te vertegenwoordigen, zal de deurwaarder zich vervoegen bij de burgemeester der gemeente in wiens tegenwoordigheid de opening van de deuren en van het huisraad zal worden gedaan voor zover dat redelijkerwijs nodig is. De burgemeester kan zich doen vertegenwoordigen door een ambtenaar van politie die tevens hulpofficier van justitie is. Van de tegenwoordigheid van deze ambtenaar en van hetgeen in zijn bijzijn, uit kracht van dit en de volgende drie artikelen, is verricht, zal melding gemaakt worden in het proces-verbaal van beslag.
  3. Bij het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner zijn de artikelen 10 en 11, tweede lid, van de Algemene wet op het binnentreden op het proces-verbaal van beslag van overeenkomstige toepassing. Deze artikelen gelden eveneens in het geval dat na het binnentreden geen beslag wordt gelegd.

In beginsel gaat het dus om de gesloten deur, er is niemand thuis of wanneer de toegang aan de gerechtsdeurwaarder wordt geweigerd.  Wanneer de betrokkene medewerking verleend en de gerechtsdeurwaarder toegang tot elke plaats verleend wordt, is  assistentie van politie in de meeste gevallen niet nodig. Omdat het voor de burgemeester van de gemeente ondoenlijk is om bij al deze deurwaardershandelingen aanwezig te zijn, wordt de gerechtsdeurwaarder vrijwel altijd bijgestaan door de hulpofficier van justitie.

In onze Rotterdamse praktijk houdt dit in dat er afspraken gepland worden met deze hulpofficier. Dit gebeurt per districtskantoor en elk deurwaarderskantoor heeft een vaste dag per week. Op deze dag kunnen wij voor dat district onze beslagleggingen en ontruimingen plannen. Helaas is het zo dat er niet voldoende capaciteit bij de politie is om alle ambtshandelingen snel te kunnen plannen. Dit vergt veel tijd en geduld. Het komt dus wel eens voor dat een rechter in het vonnis een ontruimingstermijn heeft bepaald van acht dagen en de ontruiming pas drie maanden later kan worden ingepland.

Het behoeft naar mijn mening geen betoog dat door de huidige politiestakingen er een onwerkbare situatie ontstaat. Het is daardoor nagenoeg onmogelijk om rechterlijke beslissingen ten uitvoer te leggen. Nogmaals het gaat hier niet (alleen) om de veiligheid van de gerechtsdeurwaarder maar om de uitvoering van een rechterlijke beslissing. Ontruimingen en beslagleggingen vinden door de politieacties nagenoeg niet plaats.

De situatie krijgt veel media-aandacht maar de oplossing lijkt nog ver weg. Ik ben van mening dat het stakingsrecht een belangrijk recht is, maar in dit geval gaat dit toch echt over de rug van de schuldeisers. De vermogensschade, die zij door de acties lijden, loopt enorm op.

In het eerste kort geding, aangespannen door de Minister van Veiligheid en Justitie en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG),  oordeelde de rechter dat de nieuwste cao-actie van de politie, niet buiten proportie is en gewoon door mag gaan. Voorzitter Gerrit van de Kamp van de grootste politiebond voegde daar nog aan toe dat als gerechtsdeurwaarders tijdens hun werk in de problemen komen, ze nog wel op hulp kunnen rekenen. Bij deze laatste uitspraak vraag ik me toch echt af of deze voorzitter bekend is met de wettelijke basis waarop de samenwerking is gebaseerd. Ondanks het veelal negatieve imago van ons vak komt het tenslotte maar zelden voor dat wij hulp van de politie inschakelen slechts om onze veiligheid te waarborgen. En gelukkig maar…

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de hulpofficier van justitie zodra wij gezamenlijk een pand betreden naast het vertegenwoordigen van de afwezige betrokkene er niet voor zal zorgen dat de veiligheid van de gerechtsdeurwaarder is gewaarborgd.

De KBvG en de Staat hebben hoger beroep ingesteld van de uitspraak van de voorzieningenrechter in Den Haag, de behandeling van dit turbospoedappel was afgelopen vrijdag, 18 september 2015. Alle gerechtsdeurwaarders in Nederland wachten met spanning op de uitslag van dit hoger beroep. Nogmaals, niet voor hun eigen veiligheid maar om rechtelijke beslissingen ten uitvoer te kunnen leggen.

Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Jeanette van der Waal, 
kandidaat-gerechtsdeurwaarder

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer