Informatiebank

Wij houden u graag op de hoogte van veranderingen en begrippen in onze branche 

Griffiekosten

Griffiekosten

Griffierechten zijn de kosten die u moet betalen aan de rechtbank. Bij een kantonzaak betaalt alleen degene die het proces start (eiser of verzoeker) griffierecht. De partij die zich verdedigt (gedaagde of verweerder) betaalt geen griffierechten.

Begrippenlijst

Begrippenlijst

Aanmaning

Is de betalingstermijn verlopen en heeft de schuldenaar (debiteur) nog niet betaald? Dan stuurt de schuldeiser een aanmaning. Dit is een schriftelijke sommatie om het verschuldigde bedrag alsnog binnen een nieuw vastgesteld termijn te voldoen. Een aanmaning kan ook door een incassobureau of gerechtsdeurwaarder worden gestuurd.

Aanzegging

Een aanzegging is een gerechtelijke bekendmaking. Voorbeelden zijn een aanzegging van een openbare verkoop of een aanzegging tot ontruiming.

Advocaat

Een advocaat voert de procedure bij de rechtbank. Hij is verantwoordelijk voor de rechtszaak en zorgt ervoor dat alle benodigde documenten op tijd bij de rechtbank liggen. Ook voert hij het woord tijdens de rechtszitting.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn bepalingen die schriftelijk zijn vastgelegd. Daarin wordt van alles geregeld over een overeenkomst. Deze overeenkomst kan afgesloten zijn tussen ondernemers onderling of tussen ondernemers en consumenten. De bepalingen in de voorwaarden kunnen gaan over de garantie, aansprakelijkheid, bedenkingstermijnen, de manier van betalen of bijvoorbeeld hoe u een klacht moet indienen. Als u eenmaal uw voorwaarden hebt opgesteld, hoeft u deze niet elke keer met uw klanten door te nemen.

Alternatieve geschillenbeslechting

Alternatieve geschillenbeslechting is een middel om de rechtspleging te ontlasten. Het gaat niet om een alternatief voor de wetten en juridische procedures die er al zijn, maar om een aanvulling daarop. Voorbeelden hiervan zijn: 

Arbitrage: In het geval van arbitrage wordt een scheidsrechter bij de zaak betrokken (een arbiter). Arbitrage gaat ervan uit dat de betrokken partijen op basis van gelijkwaardigheid besluiten zich te onderwerpen aan geschilbeslechting;

Mediation: Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten of in een situatie waarin gerede kans op een geschil bestaat, waarbij een neutrale deskundige, de mediator, de onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun belangen tot een gezamenlijke oplossing te komen. 

Arbitrage

Vorm van geschillenbeslechting waarbij niet de rechter, maar een of meer door de partijen zelf aangewezen scheidsrechters (arbiters) een uitspraak doen.

Arrest

Arrest is een uitspraak of vonnis door een rechter. Een arrest wordt uitgesproken door het gerechtshof of Hoge Raad. Een vonnis door het kantongerecht.

Beschikking

In een procedure die gestart wordt met een verzoekschrift, bijvoorbeeld echtscheiding, alimentatie of bewind heet de uitspraak een beschikking. Uitgezonderd een verzoek tot faillissement, die uitspraak heet vonnis. Een beschikking is een uitspraak van de rechter gericht op één persoon of groep personen. In ieder geval is het geen besluit van algemene strekking.

Beslag

Het in beslag nemen van bepaalde zaken door een gerechtsdeurwaarder. Dit kan alleen na het verkrijgen van een executoriale titel zoals dwangbevel, vonnis of beschikking. Voorbeelden hiervan zijn beslag op roerende zaken maar ook op loon of beslag op een bankrekening.

Beslagrekest

Het verzoekschrift waarmee een schuldeiser verlof vraagt van de voorzieningenrechter om conservatoir beslag te mogen leggen bij een schuldenaar. Een beslagrekest moet onder meer de aard en omvang van de vordering van de schuldeiser vermelden, de aard van het te leggen beslag, en in sommige gevallen een onderbouwing van de vrees voor verduistering door de schuldenaar. Een beslagrekest moet door een advocaat worden ingediend. In de Beslagsyllabus worden nadere eisen aan een beslagrekest gegeven.

Beslagvrije voet (BVV)

Het gedeelte van het periodieke inkomen waar geen beslag op gelegd kan worden. Sinds 1 januari 2021 geldt er een nieuwe berekening van de beslagvrije voet. Met een rekentool kunt de berekening van uw beslagvrije voet zelf controleren. U heeft daar de modelmededeling voor nodig die u heeft ontvangen van de beslaglegger.

Bij de nieuwe berekening van de beslagvrije voet wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerde rekenmodule die de beslagvrije voet berekent aan de hand van gegevens uit de UWV Polisadministratie, de Basisregistratie Personen (BRP) en van de Belastingdienst. Indien nodig kunnen aanvullende en afwijkende gegevens door de gerechtsdeurwaarder handmatig in de rekenmodule worden ingevoerd.

Meer informatie over het gebruik van de rekentool vindt u hier.
De rekentool waarmee u de beslagvrije voet kunt controleren vindt u hier.

Betekening

Een betekening is een gerechtelijke bekendmaking door een deurwaarder van stukken en mededelingen aan de schuldenaar.

Btag-tarieven

Voor de kosten die een schuldenaar moet vergoeden voor de ambtshandelingen van een gerechtsdeurwaarder gelden vaste tarieven. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de kosten die de gerechtsdeurwaarder berekent voor een dagvaarding of om de kosten voor de uitvoering van een vonnis van de rechter. De ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarder worden beschreven in het ‘Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders’ (Btag). In het besluit wordt aangegeven welke kosten de deurwaarder aan de debiteur kan doorberekenen. Het Btag is gebaseerd op de Gerechtsdeurwaarderswet en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Voor ambtshandelingen zijn er vaste tarieven. Deze tarieven worden jaarlijks aangepast. (bron KBvG)

Buitengerechtelijk

Zonder tussenkomst van rechter of dwangmiddelen proberen tot een oplossing van de zaak te komen.

BRP

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners in Nederland. En van personen in het buitenland die een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld doordat zij tijdelijk werken of studeren in Nederland.

Gemeenten houden persoonsgegevens van burgers bij in de BRP. Wanneer iemand trouwt, een kind krijgt of verhuist, wordt dit vastgelegd. Als iemand gaat verhuizen naar een andere gemeente, verhuizen de persoonsgegevens met diegene mee.

Om gegevens in de BRP te mogen gebruiken of bekijken, gelden regels. Die staan in de Wet basisregistratie personen (Wet BRP). Privacybescherming en beveiliging zijn belangrijke onderdelen van de wet. 

Comparitie van partijen

Op bevel van de rechter moeten partijen persoonlijk verschijnen voor de rechter. De rechter wil hiermee inlichten verkrijgen over het geschil om het op minnelijke wijze (zonder gerechtelijke uitspraak) proberen op te lossen. De rechter bepaalt de datum waarop een comparitie van partijen plaatsvindt.

Conclusie van antwoord

Een schriftelijke verweer van de gedaagde (ook wel schuldenaar of debiteur) op de inhoud van de dagvaarding. Conservatoir beslag Het beslag dat tot doel heeft verhaalobjecten veilig te stellen in het geval dat er niet beschikt wordt over een executoriale titel en er gevreesd moet worden voor verduistering van het verhaalsobject, via een advocaat wendt men zich tot de president van de rechtbank om verlof te krijgen voor conservatoir beslag, (presidiale titel).

Conservatoir beslag

Beslag op goederen na toestemming van een rechter, vooruitlopend op een uitspraak op een geschil. Conservatoir beslag wordt gelegd om te voorkomen dat deze van de hand worden gedaan voordat de rechter uitspraak heeft gedaan in de hoofdprocedure. Hierdoor heeft de schuldeiser meer zekerheid dat er na de uitspraak van de rechter nog voldoende bezittingen zijn om een vordering te kunnen innen. Bron: rechtspraak.nl

Constatering

Een vaststelling door de deurwaarder van hetgeen hem uit eigen waarneming bekend wordt, ofwel wat hij zelf constateert, daarvan wordt door hem een akte opgemaakt, het zogeheten proces-verbaal van constatering, een proces-verbaal van constatering kan b.v. dienen als (aanvullend) bewijsstuk.

Cumulatief beslag

Hiervan is sprake als er meer dan één beslag is gelegd op hetzelfde, b.v. op het loon, de bedragen waarvoor in de verschillende zaken beslag wordt gelegd worden bij elkaar opgeteld waarna de eerste beslaglegger verdeelt naar rato, d.w.z. iedere schuldeiser ontvangt naar verhouding, v.b. vordering Timmerman Pieterse € 1.000,00, vordering Auto+ € 500,00, maandelijks wordt € 300,00 ontvangen in het kader van het beslag, Pieterse krijgt 2/3 en dus € 200,00 en Auto+ dus € 100,00.

Curator

Persoon die door de rechtbank wordt aangewezen om op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld). 2. In faillissementen is de curator degene die het vermogen van degene die failliet is gegaan te gelde maakt en verdeelt over de schuldeisers.

Dagvaarding

Een dagvaarding is een schriftelijk oproep aan een gedaagde (schuldenaar of debiteur) om voor het gerecht te verschijnen.

Debiteur

Een debiteur of schuldenaar is degene die een bedrag verschuldigd is van de eiser (opdrachtgever).

Derdenarrest, Derdenbeslag

Het leggen van beslag door een deurwaarder op zaken (b.v. loon of een appartement enz.) van de schuldeigenaar die zich onder een derde bevinden, het leggen van beslag onder een derde is een ambtelijke handeling waarvan de deurwaarder een proces-verbaal opmaakt.

Derdenbeslag

Een beslag op goederen of gelden van de schuldenaar die onder derden berusten. Bijvoorbeeld beslag op loon, een uitkering of goederen die iemand anders voor de schuldenaar bewaart. Het derdenbeslag wordt gelegd door een gerechtsdeurwaarder in opdracht van de schuldeiser.

Descente

Gerechtelijke plaatsopneming, de rechter bepaalt in dat geval in een procedure dat hij de plaats waar het geschil betrekking op heeft zal bezichtigen om zich een beter oordeel te kunnen vormen.

Deurwaarder, Gerechtsdeurwaarder

Een gerechtsdeurwaarder wordt benoemd door de Kroon en is belast met een aantal wettelijke taken. Voorbeelden hiervan zijn het uitbrengen van dagvaardingen, exploten, het verrichten van ontruimingen, inbeslagnemingen en executoriale verkopen. Een toegevoegd gerechtsdeurwaarder is zelf niet benoemd door de Koningin, maar hij is toegevoegd aan een benoemde gerechtsdeurwaarder onder wiens verantwoordelijkheid hij de gerechtsdeurwaarderstaken uitvoert, een toevoeging wordt verleend door de minister van Justitie voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde periode.

Dossier

Een verzameling van gegevens van de opdrachtgever en de debiteur die op een bepaalde zaak of persoon betrekking hebben.

Dupliek

Een tweede schriftelijke reactie van gedaagde (debiteur) op het eerste weerwoord (repliek) van de eiser.

Dwangbevel

Een ten uitvoer te leggen bevel om te betalen zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is, dwangbevelen kunnen slechts door bepaalde organen worden uitgevaardigd.

Eenmanszaak

Een onderneming waarbij het privé-vermogen en het vermogen van de zaak van de ondernemer een geheel vormen, schuldeisers kunnen zich op het totale vermogen verhalen, inschrijving in het handelsregister is noodzakelijk.

Eis

Vordering van de schuldeiser op de schuldenaar.

Eiser

Degene die de gerechtelijke procedure start (ook wel genoemd opdrachtgever).

Executie

Het uitvoeren van vonnissen, beschikkingen, dwangbevelen en akten. Voorbeelden hiervan zijn beslag roerende zaken met openbare verkoop, ontruiming of derdenbeslag.

Executiegeschil

Een geschil omtrent de tenuitvoerlegging van een titel, b.v. een vonnis.

Executoriaal beslag

Handeling van de deurwaarder om bepaalde voorwerpen of gelden aan de macht van de verliezende partij te onttrekken zodat daarmee degene die door de rechter in het gelijk is gesteld zijn voorwerpen terug krijgt of zijn schuld betaald krijgt.

Executoriale titel

Vorm waarin een afschrift van een rechterlijk vonnis is opgemaakt, zodat de gerechtsdeurwaarder het vonnis ten uitvoer kan leggen. Een vonnis in executoriale vorm begint altijd met de woorden “In naam van de Koning”.

Exploot

Dit is de algemene benaming voor een ambtelijk stuk van de deurwaarder gedaan aan een betrokkene persoonlijk of aan zijn woonadres per gesloten envelop.

Een exploot is een proces verbaal van de ambtshandeling van een deurwaarder: het leggen van beslag, het constateren van bepaalde waarnemingen, of het betekenen van een dagvaarding of een ander processtuk.

Het exploot dient als bewijs dat een stuk is ontvangen, en wel met inachtneming van de wettelijke formaliteiten.

De wet biedt voor de deurwaarder verschillende mogelijkheden om exploot te doen: aan de geëxploiteerde in persoon, aan een huisgenoot of aan sommige andere personen. Doet geen van deze mogelijkheden zich voor, dan laat de deurwaarder een kopie van het exploot in een gesloten envelop achter in de brievenbus.

Faillissement

Een faillissement is een gerechtelijk beslag op het vermogen van een schuldenaar. Op aanvraag van de schuldenaar zelf of van een of meer schuldeisers spreekt de rechtbank in een vonnis het faillissement uit. In het vonnis benoemt de rechter een curator en een rechter-commissaris. De curator beheert de failliet boedel en is belast met de vereffening van de schulden. De rechter-commissaris houdt toezicht op de curator.

Gemachtigdensalaris

Het salaris van een gemachtigde in een procedure: het salaris is verschuldigd op het moment dat de dagvaarding is betekend. Een van de partijen kan worden veroordeeld tot betaling van het salaris van de gemachtigde van de ander. De hoogte van het salaris is afhankelijk van het belang van de zaak en de hoeveelheid werkzaamheden die zijn verricht. Er wordt een standaardtarief gehanteerd dat gebaseerd is op afspraken die zijn gemaakt met kantonrechters. Een kantonrechter heeft de bevoegdheid het salaris te matigen. Het salaris dekt over het algemeen niet het werkelijke honorarium.

Gerechtsdeurwaarder

Zie deurwaarder

Gerechtsdeurwaarderswet

Wet waarin het ambt van de gerechtsdeurwaarder is geregeld, de bevoegdheden, verplichtingen, benoeming en ontslag, nevenwerkzaamheden, tuchtspraak, enz.

Alternatieve Geschillenbeslechting

Alternatieve geschillenbeslechting is een middel om de rechtspleging te ontlasten. Het gaat niet om een alternatief voor de wetten en juridische procedures die er al zijn, maar om een aanvulling daarop. Voorbeelden hiervan zijn: Arbitrage In het geval van arbitrage wordt een scheidsrechter bij de zaak betrokken (een arbiter). Arbitrage gaat ervan uit dat de betrokken partijen op basis van gelijkwaardigheid besluiten zich te onderwerpen aan geschilbeslechting.Mediation Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten of in een situatie waarin gerede kans op een geschil bestaat, waarbij een neutrale deskundige, de mediator, de onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun belangen tot een gezamenlijke oplossing te komen. 

Griffier

Persoon die een verslag maakt van de zitting en de rechter ondersteunt bij het schrijven van een vonnis.

Griffierecht

Bedrag dat aan een gerecht moet worden betaald wanneer men een civiele of bestuursrechtszaak start ter vergoeding van de kosten van de rechter, griffie enz.

Grondwet

In de grondwet staan de grondrechten en plichten van burgers, en de bevoegdheden van het parlement, de ministers en de Koningin. Er staat in hoe gemeenten en provincies moeten functioneren, hoe wetten worden gemaakt en hoe de rechtspraak in zijn werk gaat.

Grosse

Het afschrift van het vonnis dat de partij die in het gelijk gesteld is ontvangt.

Hoger beroep

Wanneer een van de partijen die betrokken is bij een procedure het niet eens is met de uitspraak kan hij zich in veel gevallen wenden tot een ‘hogere’ rechter, die een zaak opnieuw gaat beoordelen aan de hand van de ingebrachte bezwaren, om tegen b.v. de uitspraak van een kantonrechter hoger beroep te kunnen instellen dient een vordering echter wel een bedrag van tenminste € 1.750,00 te belopen.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Iemand die hoofdelijk aansprakelijk is, is samen met een of meer anderen voor het geheel aansprakelijk voor een bepaalde schuld, dat betekent dat ieder van de hoofdelijk aansprakelijken individueel voor het geheel kan worden aangesproken, b.v. twee personen hebben met elkaar een rekening bij de bank, er is bij de overeenkomst bepaald dat beide schuldenaren hoofdelijk aansprakelijk zijn, er ontstaat een debetsaldo, de ene schuldenaar heeft helemaal geen geld, de andere wel, de bank kan het debetsaldo geheel op de ene schuldenaar verhalen, de schuldenaar die in dit geval de gehele schuld betaald, heeft vervolgens een vorderingsrecht op de andere schuldenaar voor wat betreft de helft van de schuld.

Hoofdsom

De verschuldigde geldsom, exclusief de daarop berekende rentes en toeslagen voor gemaakte kosten.

Incasso

Het innen van een geldvordering zonder tussenkomst van een rechter (buitengerechtelijk).

Ingebrekestelling

Een schriftelijke verklaring van de schuldeiser aan zijn schuldenaar. In deze verklaring staat dat de schuldenaar in gebreke is en hij formeel aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die de schuldeiser lijdt door het uitblijven van de presentatie.

Insolventie

Staat waarin een persoon of onderneming niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Gaat soms vooraf aan faillissement.

Jurisprudentie

Geheel van uitspraken van rechters. De jurisprudentie vormt een richtlijn voor de rechtspraak in latere, soortgelijke gevallen.

Justitia, Vrouwe Justitia

Godin der gerechtigheid in het oude Rome. Vaak afgebeeld met blinddoek, weegschaal en zwaard.

Kantonrechtersformule

Afspraken tussen de kantonrechters over de wijze waarop de hoogte van een vergoeding bij een ontbinding van een arbeidsovereenkomst wordt berekend.

Kort geding

Procedure om in een spoedeisende zaak snel een beslissing van de rechtbank te krijgen. Dit is een voorlopige uitspraak. Hierna kunnen de partijen alsnog naar de rechtbank gaan om de zaak voor te leggen (de ‘bodemprocedure’).

Klacht

Heeft u een geschil met uw deurwaarder of een klacht? Leg dit dan –schriftelijk- voor aan het gerechtsdeurwaarderkantoor zelf. Dit kantoor neemt uw klacht in behandeling en bericht u over de afhandeling ervan. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

Lijdelijk

In het civiele recht is ‘de rechter lijdelijk’. Dat betekent dat hij alleen beslist op de geschilpunten die de partijen zelf naar voren brengen en een afwachtende houding aanneemt. In het strafproces en het bestuursproces is de rechter daarentegen leidend. Hij onderzoekt de zaak die aan hem wordt voorgelegd.

Loonbeslag

Loonbeslag is een vorm van derdenbeslag: beslag onder de werkgever op het loon van de schuldenaar. Loonbeslag wordt door de deurwaarder, in opdracht van een schuldeiser, uitgevoerd.

Mediation

Alternatieve methode om geschillen buiten de rechter om op te lossen. Wordt ook alternatieve geschillenbeslechting of ADR genoemd.

Minnelijk (incasso)

In het minnelijke incassotraject (ook wel buitengerechtelijk genoemd) proberen de partijen zonder tussenkomst van de rechter of dwangmiddelen tot een oplossing van de zaak te komen.

Minnelijk schikking

Akkoord bereikt zonder tussenkomst van de rechter.

Niet-ontvankelijk

Niet vatbaar voor berechting. De niet-ontvankelijkheid wordt bepaald door de rechter, bijvoorbeeld omdat een zaak te lang heeft gelegen of omdat de termijn waarbinnen het beroep binnen had moeten zijn, is overschreden. In het strafrecht kan ook het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk zijn als bijvoorbeeld de opsporing en vervolging niet fatsoenlijk zijn verlopen.

Openbaar exploot

Een exploot dat moet worden betekend aan iemand zonder bekende woon- of verblijfplaats wordt betekend aan het parket van het openbaar ministerie bij het gerecht van de plaats waar de zaak dienen moet, daarnaast wordt een verkorte versie van het exploot gepubliceerd in de krant, de oproepingstermijn voor dagvaarding is drie maanden. In het geval dat er geen woon- of verblijfplaats in Nederland bekend is maar wel in Europa wordt het exploot betekend conform de regelgeving opgenomen in o.a. de Europese Betekeningsverordening.

Ontruiming

Een gerechtsdeurwaarder mag de debiteur dwingen een onroerende zaak (pand) te verlaten als deze in gebreke blijft. Ontruiming kan uitsluitend met een gerechtelijk bevel (vonnis van kantonrechter). De gerechtsdeurwaarder haalt alle goederen die niet bij het betreffende pand horen uit dat pand en plaatst deze op straat. Deze goederen worden vervolgens door de gemeente afgevoerd en opgeslagen of als afval afgevoerd. Ook mensen en dieren die in het pand aanwezig zijn worden daaruit gezet. Ontruiming heft de schuld van de debiteur niet op: de geldvordering blijft gehandhaafd vermeerderd met alle kosten.

Overbetekening

Een overbetekening is een officiële overhandiging door de deurwaarder van beslagstukken en dagvaarding aan diegene onder wie, bijv. de bank, beslag is gelegd.

President

De voorzitter van een rechtbank, een gerechtshof en van de Hoge Raad heet president. Ook de rechter die een zitting van een rechtbank of hof voorzit wordt president of voorzitter genoemd.

Procureur

Een procureur is een procesvertegenwoordiger in een burgerlijke rechtszaak. Als een advocaat een rechtszaak heeft die niet in zijn eigen arrondissement gehouden wordt schakelt hij een collega in die wel in dit arrondissement staat ingeschreven: de procureur. Die zorgt ervoor dat alle noodzakelijke processtukken bij de rechtbank en de advocaat terechtkomen. De advocaat blijft wel verantwoordelijk voor de rechtszaak en voert ook het woord.

Proceskosten

Salarissen en voorschoten van advocaten en procureurs en verdere(noodzakelijke) gerechtskosten alsmede kosten salaris gemachtigde.

Rechterlijke macht

Rechters en officieren van justitie. De rechters worden tot de zittende magistratuur gerekend en de officieren van justitie tot de staande magistratuur. De rechter blijft zitten tijdens de zitting, de officier van justitie voert staande het woord.

Repliek

Repliek is het antwoord van de eiser op de conclusie van antwoord van de gedaagde in de gerechtelijke procedure.

Requirant

Degene die een vordering indient.

Rol

Een lijst van de zaken die op de zitting worden behandeld, waarbij aangegeven wordt welke stukken uitgewisseld moeten worden tussen partijen.

Salaris gemachtigde

Het salaris van de gemachtigde in een procedure. Het salaris is verschuldigd op het moment dat de dagvaarding is betekend, waar bij veroordeling van een van de partijen kan worden gevraagd tot betaling van het salaris van de gemachtigde van de ander. De hoogte van het salaris is afhankelijk van het belang van de zaak en de hoeveelheid werkzaamheden die zijn verricht. Er wordt een standaard tarief gehanteerd dat gebaseerd is op afspraken die zijn gemaakt met kantonrechters, een kantonrechter heeft bevoegdheid het salaris te matigen. Het salaris dekt over het algemeen niet het werkelijke honorarium.

Schuldenaar

De schuldenaar is degene die een betaalverplichting jegens een opdrachtgever niet is nagekomen.

Sommatie

Een sommatie is een aanmaning tot betaling.

Substantiëringsplicht

De plicht die de eiser heeft om niet alleen de eis, maar ook de door de gedaagde partij tegen de eis aangevoerde verweren en de gronden daarvoor, in de dagvaarding te vermelden.

Surseance van betaling

Wettelijk uitstel van betaling.

Terme de grace

De rechter kan in een vonnis opnemen dat de huurder nog ten hoogste één maand de tijd krijgt om alsnog aan zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst te voldoen, als de huurder dan niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan is de huurovereenkomst ontbonden, BW art. 5:1623 n lid 2.

Titel

Juridische basis bijvoorbeeld vonnis, notariële akte, dwangbevel of beschikking

Toevoeging

Beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand waarmee een rechtzoekende voor een bepaalde procedure een raadsman wordt toegewezen.

Uitvoerbaar bij voorraad

Indien in een titel de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad is verklaard betekent dat, dat de tenuitvoerlegging kan aanvangen en worden voortgezet ongeacht of er een rechtsmiddel (bv. hoger beroep of verzet) tegen wordt ingesteld.

Vennootschap onder firma (V.O.F.)

Twee of meer vennoten voeren samen een bedrijf onder een gemeenschappelijke naam, een v.o.f. dient te worden ingeschreven in het handelsregister, een v.o.f. heeft een eigen vermogen, maar is geen rechtspersoon, dat betekent dat schuldeisers van de zaak zich zowel op het vermogen van de zaak als op de privé-vermogens van de vennoten kunnen verhalen, vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor vennootschapsschulden.

Verjaringstermijnen

Er geldt een algemene verjaringstermijn van 20 jaar, voor zover de wet geen andere verjaringstermijn bepaalt. In de meeste gevallen verloopt een rechtsvordering echter na 5 jaar, of zelfs minder. Wanneer deze termijn begint te lopen hangt af van de aard van rechtsvordering. De belangrijkste verjaringstermijnen worden hieronder uitgelegd:

  • Verjaringstermijn van 5 jaar bij rechtsvorderingen tot nakoming verbintenis. Een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis uit overeenkomst (zoals bijvoorbeeld een overeenkomst uit geldlening) verjaart 5 jaar nadat de vordering opeisbaar is geworden. Ook de vordering tot levering van een reeds betaalde zaak, die nog niet is geleverd, verjaart na 5 jaar (artikel 3:307 lid 1 BW). Rechtsvorderingen tot betaling van renten van geldsommen, lijfrenten, dividenden, huren, en alles wat binnen een jaar of op een korter termijn moet worden betaald, verjaren 5 jaar na de datum van opeisbaarheid (artikel 3:308 BW).
  • Rechtsvordering van schade of betaling van boete. Een rechtsvordering tot vordering van schade of tot betaling van een overeengekomen boete verjaart door verloop van 5 jaar na de dag waarop de benadeelde met de schade of de opeisbaarheid van de boete en met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden, en in ieder geval door verloop van 20 jaar (artikel 3:310 lid 1 BW). Omdat dit moment dus lang op zich kan laten wachten, bepaald de wet dat de vordering dus in ieder geval verjaart na verloop van 20 jaar nadat de vordering opeisbaar is geworden (met enkele uitzonderingsgevallen, zoals milieuverontreiniging, zedendelicten en schadeletsel of overlijden).
  • Afwijkende verjaringstermijnen: bijvoorbeeld ontslagrecht, belastingrecht en consumentenkoop. Er gelden diverse bijzondere verjaringstermijnen, zoals in het ontslagrecht, belastingrecht en consumentenkoop. Zo verjaart een vordering tot betaling van de koopprijs bij consumentenkoop al na 2 jaar (artikel 7:28 BW).

Verstek

Niet verschijnen (verstek laten gaan) bij een gerechtelijke procedure.Verstek brengt toewijzing van de eis van de tegenpartij mee, tenzij de eis door de rechter ongegrond of onrechtmatig wordt verklaard.

Verzet

Bezwaar tegen een uitspraak dat iemand kan indienen die bij verstek (afwezigheid) veroordeeld is.

Vonnis

Een vonnis is een beslissing van een rechter in dagvaardingsprocedures.

Vordering

Het totaal van de hoofdsom, vermeerderd met rentes en toeslagen voor de gemaakte kosten in de betreffende zaak.

Wettelijke rente

De rente die wettelijk verschuldigd is bij het te laat betalen van de geldsom.

WSNP

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen biedt natuurlijke personen (personen waarbij geen sprake is van een eigen bedrijf) met financiële problemen een perspectief op een schuldenvrije toekomst. Dit is een traject vergelijkbaar met het faillissement. Een rechter beslist over het doorgaan van de sanering, hoogte van het aflossingsbedrag en de duur van de sanering. Belangrijke voorwaarden voor toelating zijn dat de schulden ter goeder trouw zijn ontstaan en dat een vrijwillig akkoord over afbetaling niet meer mogelijk is.

Zittende Magistratuur

Aanduiding voor de rechters. Zie ook Rechterlijke macht.

 

Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders

Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders

Het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (Btag), waarin de ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarder worden beschreven. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Gekopieerd naar het klembord.