Privacyverklaring Vismans Deurwaarders & Incasso

Deze privacyverklaring biedt informatie aan over de persoonsgegevens die Vismans Deurwaarders  & Incasso (verder te noemen Vismans) in Nederland verwerkt voor het verrichten van incassomaatregelen en het uitvoeren van werkzaamheden voortvloeiend uit de Gerechtsdeurwaarderswet.

Algemeen

Vismans acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Naleving van gegevensbeschermingswetgeving

Vismans moet de van toepassing zijnde gegevensbeschermingswetgeving naleven. Bij de verwerking van gegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) stelt. Wij vermelden duidelijk voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.  Dat doen wij onder meer middels deze privacyverklaring. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, verwerken en met welk doel. Wij adviseren u deze verklaring zorgvuldig te lezen. Wij beperken het verzamelen van persoonsgegevens tot die gegevens welke wij nodig achten voor legitieme doeleinden. Wij treffen passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen. Dat vragen wij ook van door ons ingeschakelde derden die persoonsgegevens verwerken. U heeft het recht op inzage ter zake door ons omtrent uw persoon vastgelegde persoonsgegevens en -indien niet in strijd met wetgeving en/of richtlijnen - het  corrigeren of verwijderen daarvan.

Doeleinden van het inwinnen en het gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het verrichten van incassomaatregelen en het uitvoeren van werkzaamheden voortvloeiend uit de artikelen 2 en 20 van de Gerechtsdeurwaarderswet.

Door de aard van onze dienstverlening laat u bepaalde gegevens bij ons achter, waaronder persoonsgegevens. Wij bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor legitieme doeleinden en zolang de wet- en regelgeving dat voorschrijft.

Correspondentie en informatie vastlegging

Wanneer u ons correspondentie en/of informatie stuurt, dan worden deze gegevens bewaard zolang dit naar de aard van de correspondentie en/of informatie nodig is voor de volledige behandeling van desbetreffende zaak. Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de inhoud van de correspondentie en/of informatie  of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van (een vermoeden) van fraude of misbruik, kunnen persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigd worden.

Correspondentie en/of informatie welke Vismans ontvangt van derden zal,  zolang als dit naar de aard van de correspondentie en/of informatie nodig is voor de te verrichten werkzaamheden, worden bewaard.  Wij zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de inhoud van de correspondentie en/of informatie of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van (een vermoeden) van fraude of misbruik, kunnen gegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigd worden.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de internetpagina van de bezoeker worden geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Vismans maakt gebruik van cookies. Deze informatie wordt enerzijds gebruikt voor optimalisatie van de dienstverlening op het internet, terwijl het daarnaast  nodig is om ons in staat te stellen de webserver op een goede manier te beheren en beveiligen.  Wij gebruiken uw gegevens niet om uw gedrag online te volgen dan wel te be├»nvloeden. U kunt via uw browser cookies weigeren.

Beveiliging

Vismans heeft passende, redelijk, technische, fysieke en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, vervalsing en niet-toegelaten verspreiding of toegang, en tegen elke andere vorm van onwettige verwerking. Uw persoonsgegevens worden door Vismans ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden opgeslagen in zowel fysieke als digitale dossiers.  De fysieke dossiers bevinden zich op de kantoorlocaties van Vismans te Rotterdam, terwijl de digitale data wordt beheerd en beveiligd op diverse locaties van  EuroSystems Automatisering te Nieuwegein. Voor de hosting van de website maakt  Vismans gebruik van de diensten van Internetdiensten Nederland (IDN) te Rotterdam.  Zowel EuroSystems Automatisering als Internetdiensten Nederland (IDN) hebben maatregelen getroffen om misbruik van en ongeautoriseerd toegang tot persoonsgegevens en/of e-mailverkeer te voorkomen.

Recht van toegang, correctie en verwijdering

U heeft het recht om Vismans te verzoeken om inzage, correctie of verwijdering (tenzij geldende wet- en/of regelgeving zich daar tegen verzet) van uw persoonsgegevens.  Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of daaromtrent een klacht indienen. Dit kunt u doen door een schriftelijk verzoek, vergezeld van een fotokopie van een geldig identiteitsdocument, te sturen naar:

Vismans Deurwaarders & Incasso
t.a.v. de afd. Persoonsgegevens
Postbus 4262
3006 AG Rotterdam

Melden datalek

Vismans houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Een ernstig datalek van persoonsgegevens wordt binnen 72 uur na constatering gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Heeft u een datalek ontdekt, meld dit zo snel mogelijk. U kunt een datalek melden door een e-mail te sturen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., onder vermelding van uw naam (en organisatie), uw telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek.

Wijziging van de privacyverklaring

Vismans evalueert zijn privacyverklaring op gezette tijden. Het verdient aanbeveling om de privacyverklaring geregeld te raadplegen op wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2018.

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer